Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Trustdogs.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Het inschrijven voor één van onze activiteiten kan alleen geschieden d.m.v. het invullen van het online inschrijfformulier op onze website.
 • Bij inschrijving van één van onze activiteiten verklaart u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden & het Privacy Beleid.
 • D.m.v. het accepteren van onze Algemene Voorwaarden gaat u ermee akkoord dat de door u, op het online inschrijfformulier, ingevulde persoonsgegevens opgeslagen worden in ons klantenbestand en het online inschrijfsysteem. Ons klantenbestand en het online inschrijfsysteem zijn inzichtelijk voor Celina van Est, eigenaar van Trustdogs.
 • Door in te schrijven voor één van de activiteiten gaat u akkoord dat uw emailadres wordt toegevoegd aan onze mailinglijst. In deze mailing ontvangt u relevante informatie over de lessen. Mocht u dit niet willen dan kunt u zich na het ontvangen van de eerste nieuwsbrief uitschrijven.
 • Door in te schrijven voor één van de activiteiten verklaart u dat uw hond gezond is en alle verplichte inentingen of titerbepalingen bezit. Dit dient u aan te tonen d.m.v. het paspoort tijdens het eerste activiteit waaraan u deelneemt bij Trustdogs. Mocht uw hond niet gezond zijn, dan heeft u dit van te voren duidelijk kenbaar gemaakt in het inschrijfformulier.
 • Door in te schrijven voor één van de activiteiten gaat u akkoord dat tijdens deze activiteiten, foto- en videomateriaal gemaakt mag worden én deze gebruikt mogen worden voor Social Media/website doeleinden. Indien u hier niet mee akkoord gaat dient u dit minimaal 24 uur voor aanvang van het activiteit schriftelijk per email door te geven.
 • Er wordt voor de betreffende activiteit, waaraan u deel wilt nemen, pas definitief een plaats voor u gereserveerd zodra wij uw online inschrijving en betaling ontvangen hebben.

Betalingsvoorwaarden

 • Inschrijven voor één van onze activiteiten verplicht u tot het betalen van de kosten voor de betreffende activiteit.
 • De betaling dient u te voldoen d.m.v. een overboeking, u ontvangt hiervoor een factuur per e-mail. Vermeld hierbij altijd het factuurnummer.
 • Bij niet tijdig betalen van de factuur kan uw hond uitgesloten worden voor het activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld en bent u alsnog verplicht de kosten aan ons te voldoen. Trustdogs is ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten.
 • Mocht u wegens onvoorziene omstandigheden niet deel kunnen nemen aan een reeds ingeschreven activiteit (m.u.v. de groepsles), dient u ons hiervan, uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit, schriftelijk op de hoogte te stellen. Mocht u de factuur al betaald hebben dan vindt er restitutie plaats onder aftrek van € 10,- administratiekosten. Indien u de factuur nog niet heeft voldaan ontvangt u van ons een factuur voor de administratiekosten.
 • Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een activiteit, gelieve dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang van het activiteit zijn wij genoodzaakt u toch het afgesproken bedrag in rekening te brengen.
 • Annulering van deelname aan de groepsles dient schriftelijk per e-mail plaats te vinden. In het geval van annulering door de deelnemer tijdens de groepsles vindt er geen restitutie plaats van het deelname bedrag. De deelnemer kan in overleg iemand anders laten meedoen.
  In het geval van annulering van een groepsles vóór aanvang van de cursus, worden, afhankelijk van het tijdstip waarop Trustdogs de schriftelijke annulering ontvangt, de volgende kosten aan de deelnemer in rekening gebracht:
 • Na inschrijving: € 25,- administratiekosten.
 • Tot 4 weken vóór aanvang van de cursus: 30% van de deelname kosten.
 • Binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus: 50% van de deelname kosten.
 • Binnen 24 uur vóór aanvang van de cursus: 100% van de deelname kosten.
 • Er zal wel restitutie plaatsvinden bij overlijden van de hond. Dit dient u schriftelijk aan ons door te geven en u dient tevens een verklaring van de dierenarts te overleggen. Restitutie vindt dan plaats onder aftrek van € 10,- administratiekosten over de activiteiten die u vanaf het moment van overlijden, conform de datalijst en/of bevestiging, nog tegoed heeft.
 • Wij gaan ervan uit dat u voor een activiteit op een betreffende datum inschrijft dat u ook beschikbaar bent op de reservedatum. Mochten wij, i.v.m. omstandigheden, het activiteit moeten verzetten naar de reservedatum en u kunt die datum niet aanwezig zijn dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. In het geval van wijziging in de vastgestelde data door Trustdogs zal de deelnemer zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte worden gesteld.
 • Het verschuldigde deelnamebedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur, te zijn bijgeschreven op de rekening van Trustdogs, tenzij anders overeengekomen. Dit is te allen tijde voor aanvang van het activiteit.
 • Betaling voor de groepslessen geeft u het recht om lessen te volgen conform de bijbehorende datalijst en/of bevestiging. Indien u binnen 24 uur voor aanvang van een les afmeldt komt deze les te vervallen. Bij tijdige afmelding (buiten die 24 uur) kan er in overleg gekeken worden of u de les in een andere groep of op een ander moment in kunt halen. Mist u 2 of meer lessen tijdens een cursus dan kan er in overleg gekeken worden of u deze lessen in kunt halen in een andere groep. Is die mogelijkheid er niet dan dient u een privéles te volgen om de gemiste stof in te halen. De kosten voor deze privéles zijn voor uw eigen rekening.
 • Indien het in het belang van uw hond is om, voor of na aanvang van een ingeschreven activiteit, te switchen naar een andere cursus en/of privélessen behoudt u het tegoed van de lessen die nog volgens de datalijst gepland stonden om mee te nemen naar de nieuwe cursus en/of privélessen onder aftrek van €10,- administratiekosten.

Huisregels

 • U dient bij een activiteit minimaal 5 minuten van te voren aanwezig te zijn. Bij verhindering dient u ons tijdig op de hoogte te stellen.
 • Mocht uw hond gezondheidsproblemen hebben, gelieve dit voor aanvang van de trainingen aan ons kenbaar te maken.
 • Indien uw hond tijdens één van onze activiteiten zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen. Poepzakjes zullen door ons ter beschikking worden gesteld.
 • Tijdens de activiteiten blijft uw hond aangelijnd, tenzij de trainer u toestemming geeft om de hond los te laten.
 • Loopse teven zijn in overleg toegestaan. Gelieve van te voren te melden als uw teef loops is en de loopse teef te allen tijde aangelijnd te houden.
 • Wij verwachten van u dat u de door ons geadviseerde hulpmiddelen zelf aanschaft om deze tijdens onze trainingen te gebruiken.
 • Trustdogs heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot het maximale verzekerde bedrag en ook alleen voor activiteiten onder naam van Trustdogs. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor activiteiten en/of overeenkomsten die u afspreekt of afsluit met derden partijen waar wij mee samenwerken.
 • Door inzenden van het online inschrijfformulier verklaart u zelf ook een geldige aansprakelijkheidsverzekering te hebben, daar u zelf te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de gedragingen van uw hond.
 • Eventuele klachten dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Een eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u al betaalde kosten.
 • Trustdogs kan geen verantwoordelijkheid nemen bij een eventuele terugval in het gedrag van uw hond evenals het niet bereiken van het trainingsdoel als de door ons gegeven aanwijzingen niet consequent worden opgevolgd.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij het recht om een activiteit te annuleren. Mocht u al betaald hebben, dan zal er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Tevens behouden wij het recht om tijd, plaats en indeling van de activiteit te wijzigen.
 • Het betreden van onze trainingslocatie, parkeren en het deelnemen aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.